Loading...
Zákon o pohrebníctve 2017-06-02T14:25:09+00:00
Ako postupovať v prípade úmrtia
Zákon o pohrebníctve
Prevádzkový poriadok
Povinnosti nájomcu a návštevníkov

Zákon o pohrebníctve

Zákon o pohrebníctve z 3. marca 2010 o pohrebníctve.

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov.

Znenie celého zákona o pohrebníctve