Loading...
Povinnosti nájomcu 2017-06-02T14:23:26+00:00
Ako postupovať v prípade úmrtia
Zákon o pohrebníctve
Prevádzkový poriadok
Povinnosti nájomcu a návštevníkov

Povinnosti nájomcu, návštevníkov a kamenárov

Povinnosti nájomcu hrobového miesta :

a/ dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pre pohrebiská na území mesta Trnava, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta
b/ užívať hrobové miesto v zmysle zmluvy o nájme hrobového miesta
c/ na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta
d/ oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
e/ dodržiavať zásady súvisiace so základným označením hrobu
f/ vysádzať na pohrebisku stromy, kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať podobné úpravy možno len s písomným súhlasom prevádzkovateľa
g/ riadiť sa na pohrebisku v zmysle pokynov prevádzkovateľa

Povinnosti návštevníkov cintorína :

a/ dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pre pohrebiská na území mesta Trnava, ktoré sa týkajú návštevníkov
b/ na pohrebisku je zakázané páliť trávu a smetný odpad
c/ na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len pri hrobovom mieste alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska
d/ chodníky medzi hrobmi možno používať na iné účely než komunikačné len so súhlasom prevádzkovateľa
e/ vodiť do areálu pohrebiska psa  je zakázané
f/ vstupovať do areálu pohrebiska motorovým vozidlom možno len s povolením prevádzkovateľa
g/ pred uplynutím zatváracej doby treba pohrebisko opustiť
h/ na pohrebisku sa treba správať spôsobom zodpovedajúcim piete miesta , nerobiť hluk, nerozhadzovať odpadky, nefajčiť, nepoužívať alkoholické nápoje a omamné látky, nepoškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň
i/ zachovávať dôstojnosť pohrebiska
j/ riadiť sa na pohrebisku v zmysle pokynov prevádzkovateľa

Povinnosti kamenárskych subjektov vykonávajúcich práce na pohrebiskách v meste Trnava :

a/ dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pre pohrebiská na území mesta Trnava, ktoré sa týkajú kamenárskych subjektov
b/ vykonávať kamenárske a iné práce na pohrebisku, vykonávať demontáž, montáž, odstraňovanie pomníkov a epitafných dosiek alebo ich súčastí možno vykonávať len po písomnom súhlase nájomcu hrobového miesta a predchádzajúcom upovedomení prevádzkovateľa
c/ zostatky materiálu pochádzajúcich z kamenárskych prác možno vyviesť z pohrebiska len na vlastné náklady, nemožno používať kontajnery na odpad
d/ chodníky medzi hrobmi možno používať na iné účely než komunikačné len so súhlasom prevádzkovateľa
e/ vstupovať do areálu pohrebiska motorovým vozidlom možno len s povolením prevádzkovateľa
f/ vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých sekcií pohrebiska medzi hrobové miesta je zakázaný
g/ pred uplynutím zatváracej doby treba pohrebisko opustiť
h/ na pohrebisku sa treba správať spôsobom zodpovedajúcim piete miesta , nerobiť hluk, nerozhadzovať odpadky, nefajčiť, nepoužívať alkoholické nápoje a omamné látky, nepoškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň
i/ zachovávať dôstojnosť pohrebiska
j/ riadiť sa na pohrebisku v zmysle pokynov prevádzkovateľa

 

– kamenárske služby sa na pohrebiskách v čase konania posledných rozlúčok so zosnulými z dôvodu ich dôstojného priebehu nevykonávajú. Práce treba ukončiť hodinu pred obradom. Harmonogram posledných rozlúčok je možné si zistiť v kancelárii správy cintorínov v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 osobne alebo telefonicky

– kamenárske služby sa na pohrebiskách v nedeľu a v sviatok nevykonávajú

– poskytovanie kamenárskych služieb v sobotu je potrebné nahlásiť v kancelárii správy cintorínov vopred osobne alebo telefonicky najneskôr do piatku do 16.00 hodiny, inak nebude vstup v sobotu umožnený

– na cintoríne na ul. T. Vansovej je možné vykonávať miešanie betónu a zmesí pri zadnom vstupe do cintorína t.j. pri kontajneroch

– na cintoríne na ul. T. Vansovej pre kamenárske subjekty na vstup do cintorína slúžia dva bočné a jeden zadný vstup, ktoré budú na požiadanie otvorené . Hlavný vstup do cintorína slúži pre verejnosť, pohrebné služby a pre osoby vykonávajúce smútočný obrad

–   výmeru betónového základu treba dohodnúť  v kancelárii správy cintorínov osobne alebo telefonicky v pracovné dni minimálne 1 deň pred plánovanou betonážou

Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za stav a vzhľad hrobiek , pretože sú súkromným majetkom nájomcov a nezabezpečuje ich stráženie.

Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenie hrobov, ktoré nezavinil svojim konaním, za odcudzenie časti hrobov, ako aj výzdobu, pretože mu nie je známy okruh osôb, ktoré môžu do stavu hrobky zasahovať, vykonávať na nej úpravy a zmeny.